Nature_05

סדנת יומן טבע

*ניתן לבטל את הזמנת הקורס ללא כל חיוב (למעט עמלת סליקה), בהודעה בכתב שתתקבל במשרדנו לפחות שבעה (7) ימי עבודה טרם מועד תחילת הקורס.

במידה ותימסר הודעת ביטול במועד קצר יותר, יחויב המזמין במלוא התמורה הנקובה לעיל.

*ההשתתפות בסדנה מותנית בהצגת תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית.

ליצירת קשר עמנו, נא מלאו פרטיכם: