התקשרו: 077-9802751 | 077-9802704

תקנון הטבות

תקנון הטבות של "המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב"

הגדרות:

האתר: אתר האינטרנט בכתובת: www.mpsy.org.il  יקרא בתקנון זה "האתר".

בתי העסק: בעלי עסקים לרבות ספקים ונותני שירותים המעניקים הטבות לעובדי המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב (להלן: "המרכז") על פי רשימה  שתתפרסם באתר. המרכז יהיה  רשאי לשנות את רשימת בתי העסק שתתפרסם באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

עובד: עובד המרכז אשר הזדהה באמצעות כרטיס עובד. מובהר בזאת, כי עובד שלא יהיה בידו כרטיס עובד בתוקף לא יהיה זכאי למימוש ההטבות.

ההטבות: מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים ו/או שירותים שונים מבתי העסק

כללי:

פורטל ההטבות של המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב הוקם על מנת להעמיד לרשות כלל העובדים אפשרות ליהנות מהטבות שונות ובכלל זה אפשרות לרכוש מוצרים ושירותים שונים בהנחה מבתי העסק.

קבלת ההטבות מותנית בקבלת כל התנאים וההתחייבויות המופיעות בתקנון זה.

המרכז יהיה רשאי לעדכן תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי מבלי למסור הודעה על כך מראש. התקנון המעודכן יפורסם באתר והוא יחייב כל עובד המבקש לקבל את ההטבה.

קבלת ההטבות:

קבלת ההטבות המוצעות באתר תתבצע ישירות בבתי העסק לפי התנאים ובימים שיקבעו על ידי כל בית עסק והכל בכפוף לתנאים והסכמי ההתקשרות בין המרכז לבית העסק.

קבלת ההטבות הנה עסקה ישירה בין העובד לבין בתי העסק המופיעים באתר באופן ישיר. המרכז אינו צד לעסקאות, לפרסומים ו/או לכל מצג אחר שנעשה באתר בכל הנוגע לשירותים ו/או המוצרים.

המרכז לא יישא באחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהסתמכות על המצגים ו/או התכנים שיתפרסמו באתר.

המרכז אינו אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידי בתי העסק לרבות מועדי אספקה.

בתי העסק נושאים באחריות הבלעדית למוצרים אספקתם, לאיכותם, לטיבם לעמידותם ולתכולתם. על בתי העסק מוטלת החובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול לפיה.

אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או שירות ו/או כדאיות רכישה ו/או להוות קשר כלשהו בין האתר ו/או המרכז למוצרי בתי העסק.

קבלת ההטבות מותנית בהצגת כרטיס עובד לבית העסק על מנת לאפשר לבית העסק בדיקת הכרטיס וזכאות של העובד לקבלת ההטבה.

שונות   

אין בתקנון זה ו/או בפורטל ההטבות זה כדי לחייב את המרכז במתן הטבות כלשהן לעובדי המרכז. למען הסר ספק, בכל עת רשאי המרכז לשנות ו/או לבטל ו/או להגביל את מתן ההטבות.

אין בתקנון זה כדי לחייב את המרכז לפרסם הטבות בתדירות ו/או בהיקף כלשהו.

המרכז יהיה רשאי להפסיק באופן מידי כל פרסום באתר באופן מלא ו/או חלקי,  על פי שיקול דעתו הבלעדי,  ולעדכן את עובדי המרכז בדבר אי עמידתם של בתי העסק בהתחייבות למתן הטבות.

המרכז יהיה רשאי לשנות ו/או לעדכן את רשימת בתי העסק ו/או ההטבות בכל עת.

המרכז יהיה רשאי לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה לפי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תקנון זה ותנאיו כפופים להוראות כל דין.